Stadgar

De nuvarande stadgarna nedan är godkända av patent- och registerstyrelsen 2.5.2023.

– – –

1§ Namn
Föreningens namn är Tigern rf och dess hemort Helsingfors.

2§ Syfte
Föreningens syfte är att bidra till en aktiv samhälls- och kulturdebatt och att uppmuntra och
understöda i synnerhet finlandssvensk vänsterkultur. För att förverkliga sitt syfte kan föreningen
arrangera diskussions- och programtillfällen med fokus på konst, kultur och samhällsdebatt.
Föreningen kan ge ut en partipolitiskt obunden vänsterinriktad kulturtidskrift, Ny Tid, och i övrigt
idka sådan publikationsverksamhet som stöder dess syften. Föreningen kan äga fast och lös
egendom. För att understöda sin verksamhet kan föreningen motta donationer och testamenten,
samt arrangera insamlingar och lotterier, efter inhämtande av vederbörligt tillstånd i de fall sådant
krävs.

3§ Medlemmar
Föreningen har såväl ordinarie medlemmar som stödmedlemmar.
Till ordinarie medlem i föreningen kan godkännas person som främjar föreningens syfte och
godkänner dess stad­gar. Medlemsansökan behandlas av föreningens styrelse, som godkänner
eller förkastar ansökan. Medlem kan utträda genom att anmäla därom skriftligt till föreningens
styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i
protokollet.
Till stödmedlem i föreningen kan godkännas person som önskar stödja föreningen ekonomiskt
genom att till föreningen betala en stödmedlemsavgift, vars minimistorlek årligen fastställs av
föreningsmötet. Stödmedlemmar har inte rösträtt vid föreningens möten och kan inte ställa upp i
val till förtroendeposter inom föreningen. En stödmedlem kan utträda genom att anmäla därom
skriftligt till föreningens styrelse. Om en stödmedlem under två år underlåtit att betala
medlemsavgiften, kan föreningen anse att medlemmen utträtt ur föreningen.

4§ Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av föreningens styrelse till vilken hör ordförande och 6 (sex)
medlemmar samt 3-5 (tre till fem) suppleanter. På föreningens höstmöte (se 8§) väljs ordförande
for följande verksamhetsperiod samt 3 (tre) ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande
verksamhetsperioderna istället för de 3 (tre) av styrelsens sex (6) ordinarie medlemmar som är i tur
att avgå, samt därutöver 3-5 (tre till fem) suppleanter för följande verksamhets period.
Turordningen för avgång avgörs genom lottdragning första gången. Styrelsens verksamhetsperiod
är det kalenderår som följer på höstmötet. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och
kassör samt övriga behövliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller
då minst hälften av styrelsen så kräver. Styrelsen är beslutför då minst hälften, ordföranden
och/eller viceordföranden inberäknade, är närvarande.

5§ Tecknande av namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande.
6§ Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödiga handlingar och styrelsens
verksamhetsberättelse skall tillställas verksamhetsgranskaren eller revisorn senast en månad före
vårmötet. Verksamhetsgranskaren eller revisorn skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast
två veckor före vårmötet.

7§ Möten
Föreningens möten sammankallas av styrelsen skriftligt, per e-post eller med annons i Ny Tid
senast sju dagar före mötet. På föreningens möten har varje medlem en röst.

8§ Föreningens höst- och vårmöte
Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet. Möten hålls på dag och plats som
styrelsen bestämmer. Höstmötet hålls årligen före utgången av november månad. Höstmötet skall
godkänna verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår, fastställa medlemsavgiften,
välja ordförande och 3 (tre) styrelsemedlemmar jämte suppleanter i enlighet med bestämmelserna
i 4§, samt utse en verksamhetsgranskare eller revisor jämte en suppleant.
Vårmötet hålls årligen före utgången av maj månad. Vårmötet skall godkänna styrelsens
verksamhetsberättelse och fastställa bokslutet efter att ha tagit del av verksamhetsgranskarens
eller revisorns utlåtande varpå mötet skall besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
andra redovisningsskyldiga.

9§ Stadgeändring
Beslut om stadgeändring eller om att föreningen skall upplösa sig skall vid föreningens möte
omfattas av minst tre fjärdedelar av de på mötet närvarande medlemmarna. Möteskallelsen skall
innehålla meddelande om att stadgeändring eller förslag om att föreningen skall upplösa sig
kommer att behandlas. Om föreningen upplöser sig eller upplöses tillfaller föreningens tillgångar
Folkets Bildningsförbund r.f.

10§ Föreningslagen
I allt övrigt följs föreningslagen.