Stadgar

De nuvarande stadgarna nedan är godkända av patent- och registerstyrelsen 12.12.2016. Stadgeändringen föranleddes av att det av närmast skattetekniska skäl beslutades att Tigern rf från att ha varit en stödförening för Ny Tid övergick till att bli utgivarförening för Ny Tid.

– – –

§1  Namn

Föreningens namn är Tigern rf. och dess hemort Helsingfors.

§2. Syfte

Föreningens syfte är att bidra till en aktiv samhälls- och kulturdebatt och att uppmuntra och understöda i synnerhet finlandssvensk vänsterkultur.

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen arrangera diskussions- och programtillfällen med fokus på konst, kultur och samhällsdebatt. Föreningen kan ge ut en partipolitiskt obunden vänsterinriktad kulturtidskrift, Ny Tid, och i övrigt idka sådan publikations­verk­samhet som stöder dess syften. Föreningen kan äga fast och lös egendom. För att understöda sin verksamhet kan föreningen motta donationer och testamenten, samt arrangera insamlingar och lotterier, efter inhämtande av vederbörligt tillstånd i de fall sådant krävs.

§3. Medlemmar

Till medlem i föreningen kan godkännas person som främjar föreningens syfte och god­känner dess stadgar. Medlemsansökan behandlas av föreningens styrelse, som god­känner eller förkastar ansökan. Medlem kan utträda genom att anmäla därom skriftligt till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

§4. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av föreningens styrelse till vilken hör ordförande och 6 (sex) medlemmar samt 3-5 (tre till fem) suppleanter.

På föreningens höstmöte (se §8) väljs ordförande för följande verksamhetsperiod samt 3 (tre) ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande verksamhetsperioderna istället för de 3 (tre) av styrelsens sex (6) ordinarie medlemmar som är i tur att avgå, samt därutöver 3-5 (tre till fem) suppleanter för följande verksamhetsperiod. Turordningen för avgång avgörs genom lottdragning första gången. Styrelsens verksamhetsperiod är det kalenderår som följer på höstmötet.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt övriga behövliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av styrelsen så kräver. Styrelsen är beslutför då minst hälften, ordföranden och / eller vice­ordföranden inberäknade, är närvarande.

§5. Tecknande av namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§6. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall tillställas verksamhetsgranskaren eller revisorn senast en månad före vårmötet. Verksamhetsgranskaren eller revisorn skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

§7. Möten

Föreningens möten sammankallas av styrelsen skriftligt, per e-post eller med annons i Ny Tid senast sju dagar före mötet. På föreningens möten har varje medlem en röst.

§8. Föreningens höst- och vårmöte

Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet. Möten hålls på dag och plats som styrelsen bestämmer.

Höstmötet hålls årligen före utgången av november månad. Höstmötet skall godkänna verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår, fastställa medlemsavgiften, välja ordförande och 3 (tre) styrelsemedlemmar jämte suppleanter i enlighet med bestäm­mel­serna i §4, samt utse en verksamhetsgranskare eller revisor jämte en suppleant.

Vårmötet hålls årligen före utgången av maj månad. Vårmötet skall godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa bokslutet efter att ha tagit del av verksamhets­grans­karens eller revisorns utlåtande varpå mötet skall besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

§9. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring eller om att föreningen skall upplösa sig skall vid föreningens möte omfattas av minst tre fjärdedelar av de på mötet närvarande medlemmarna. Möteskallelsen skall innehålla meddelande om att stadgeändring eller förslag om att föreningen skall upplösa sig kommer att behandlas. Om föreningen upplöser sig eller upplöses tillfaller föreningens tillgångar Folkets Bildningsförbund r.f.

§10. Föreningslagen

I allt övrigt följes föreningslagen.