Lillajul & extraordinarie möte 25.11

tigerljAlla Tigermedlemmar och NyTid­läsare är välkomna till Tigerns och Tigertexts lillajulsfest och extra­ordinarie föreningsmöte på Ny Tids redaktion (Kabelfabriken, Tallbergs­gatan 1/28, trappa B, 5. våningen, Helsingfors) fredagen den 25.11 kl 17 (mötet) och kl 18.30 (festen).

Vid det extraordinarie föreningsmötet behandlas en stadgeändring för att möjliggöra att Tigern r.f. övertar utgivningen av Ny Tid, förutsatt att Tigertext Ab beslutar om överlåtelse av denna verksamhet. På föredragningslistan:
  §1. Fastställande av mötets lagenlighet och beslutförhet.
  §2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
  §3. Godkännande av föredragningslistan.
  §4. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring (länk nedan).
  §5. Avslutande av mötet.

Det av Patent- och registerstyrelsen förhandsgranskade stadgeändringsförslaget