Höstmöte 30.12

Tigerns medlemmar kallas till föreningens stadgeenliga* höstmöte

fredagen den 30 december kl 17

på Ny Tids redaktion, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 B, femte våningen.

På mötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:
– Val av ordförande, 6 styrelsemedlemmar samt suppleanter.
– Val av revisor samt revisorssuppleant.
– Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2017.
– Fastställande av medlemsavgiftens belopp för år 2017.

*) Detta höstmöte är alltså Tigerns sista innan föreningen tar över utgivningen av Ny Tid. Den instundande utgivningsverksamheten har också framtvingat en revision av stadgarna. Enligt de nya stadgarna som godkändes av Patent- och registerstyrelsen 12.12.2016 har Tigern hädanefter ett höst- (verksamhetsplan, budget, medlemsavgift, val av ordförande, styrelse och verksamhetsgranskare) och ett vårmöte (godkännande av verksamhets­berättelse och bokslut). De nya stadgarna kan läsas här.

Välkommen 30.12. Tigern bjuder på förfriskningar.