Var Lenin en av de värsta?

Nu måste jag be någon som kan och vet upplysa mig om hur det var med Lenin.
En rikssvensk nättidning på högerkanten, ganska långt på högerkanten, har granskat Vänsterpartiets lik i garderoben.
Här på Åland ligger Sverige nära, så nättidningen Bulletin har av någon anledning börjat sända sin tidning till min e-post. Eller kanske beror det på att ett barnbarn till min förrförrförra chfredaktör på tidningen Åland och efter det Nya Åland har jobbat på Bulletin. För en tid sen avancerade han till vd, men avgick för några dagar sen samtidigt som tidningen gick i konkurs.

Men konkursen hindrar inte tidningen att komma ut – åtminstone inte omedelbart – och det har har roat mig att följa med hur man hittar fel och galenskaper hos de politiker och partier som ser litet annorlunda på världen, dom vänster om mitten.
För ett par dagar sen undersökte man Vänsterpartiets likfyllda garderob. Man ville bevisa att ledningen för det svenska Vänsterpartiet är kommunister. Vilket flera av dem tidigare har sagt att de är även om de inte längre använder begreppet.
Ok, det är bakgrunden till frågan.

Ett av de ”lik” som ledarskribenten Mats Skogskär plockar fram är en tidigare ordförande för Ung Vänster Jenny Lindahl, som i en intervju 1998 har sagt att det väl ändå är ”litet väl hysteriskt att beskriva Lenin som en av världshistoriens största massmördare”.
Det är det jag vill få utrett.

Skogskär, som är utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg, har arbetat som reporter på nyhetsbyrån TT i 15 år och varit ledarskribent på Sydsvenskan likaså i 15 år – detta enligt uppgift i Bulletin – anser uppenbarligen att Lenin var en av världshistoriens största massmördare eftersom han plockar fram just det citatet.

Jag har levat i tron att Lenin dog för tidigt för att hinna med allt det värsta. Men jag fick å andra sidan under skoltiden inte lära mig något annat om inbördeskriget än att ”dom röda huliganerna stod här nere på åkrarna och hotade Svidja”. Det var min folkskollärare som från skolsalen visade ut över ängarna nedanför Svidja. Jag var 10 år och gick hem och frågade ”Vi var väl vita?”
Så det jag har hört om Lenin kanske är bara en bråkdel av vad han ställde till med.

Jag har googlat och kom på en artikel i Expressen från i fjol. Den handlar om Leninpriset, som delas ut i Sverige och som enligt skribenten hyllar en av världens värsta massmördare(!). Här motiveras beteckningen med att Lenin lade grunden och skapade andan för det som skedde under den ryska revolutionen och fortsatte långt efter hans död. Artikeln är skriven av Gunnar Hökmark (moderat), ordförande för tankesmedjan Frivärld. Politiskt obunden. Så vad ska jag nu tro?

Är Lenin i klass med Stalin och Hitler?

11 kommentarer på “Var Lenin en av de värsta?

 1. It is quite possible that other readers of this are better informed about these matters than me, but I do feel like trying an answer: Hitler agreed (presumably knowingly) to the extermination of the Jews (seemingly in order to satisfy a family neurosis of his) and also otherwise encouraged and applauded the mistreatment of ”deviant” groups of the civilian population and ”racially inferior” populations in general along, about, the lines of Nietzsche’s version/misunderstanding of Darwinism (which resulted, among others, in several million deaths among the Russian prisoners of war). Stalin was, at the VERY least, careless about human lives (”… a million deaths is statistics”), which resulted, e.g., in the Holodomor (i.e. the imposed famine which killed several million Ukrainians – which one CAN perhaps compare to the famine which the British colonial masters were imposing on Bengal; the mechanism would be that one orders something, then insists that the orders be obeyed in spite of the famine which results from them), is also reported to have enjoyed the show trials (including the deadly outcome for the defendants), and seems quite generally to have enjoyed the fearful subservience of his immediate environment pretty much – which resulted in further millions of deaths (some claim that for every German soldier who died at the Eastern front there died 6 soldiers of the Red Army – partly because many Soviet commanders did not dare to go against unfitting orders given by Stalin; it is not clear whether Stalin’s environment even dared to inform him about the effects of his orders – which would mean that these deaths were not intended by him). But altogether one can rather confidently say that Stalin’s power has resulted in MANY millions of deaths. Compared to this, one can say that Lenin was setting up the system which made Stalin possible (which might not have been intended by him), that he also started the civil war and accepted the very many deaths which were its consequence (although there might have been considerably fewer deaths if not quite a number of Western powers had also been intervening), but altogether it is my impression that he was simply too intelligent and , by that, ”had better things to do” than to waste human lives wholesale (be it for ”racial” reasons or because of being so very much in love with his own power and its possibilities). Thus, I think that he was NOT ”en av de värsta”.

 2. För att värdera Lenin Hitler mfl bör man även intressera sig för om det fanns någon överordnad makt som dom sorterade under.
  Och det fanns en sån överordnad makt nämligen det av britterna framskapade angloamerikanska etablissemanget.
  Dess paraplyorganisation var Pilgrim Society och det var dom som ingick där som låg bakom världskrig och kommunistiska revolutioner.
  Vare sig Lenin eller Hitler hade spelat någon större roll utan denna anglosaxiska oligarkis målmedvetna geopolitiska intriger.
  Nazismen hade antagligen aldrig uppkommit i den form vi känner eftersom det var en brittisk intellektuell X som kan sägas ha utgjort nazismens Gudfader både för Kaisern och nazisterna.
  Tom wikipedia kallar den personen för nazismens motsvarighet till Johannes döparen.
  Och Hitler var förstås motsvarigheten till germanernas Messias.
  X hävdade för övrigt att Jesus inte var av judisk börd.
  Eftersom Goebbels kallade X för nazismens banbrytare och visionär medan Himmler berättade att det var denne X som informerade honom om det judiska problemet förstår man tillsammans med X framgång med att sprida budskapet genom en bestseller i många upplagor att beteckningen Gudfader verkligen har fog för sig.
  Eftersom historiker vanligen ignorerar X roll förstår man att det måste vara svårt att bedöma Hitler om man litar på den yrkeskåren.
  X bidrog bla med att korrekturläsa Mein Kampf men eftersom X var nazisternas banbrytare är det nog mer korrekt att beskriva X som Hitlers medförfattare.
  Marxister och andra socialister hade som sitt ursprung samma anglosaxiska elitsällskap.
  Aristokrater som John Ruskin motiverade det med att det gällde att få massorna att gilla den brittiska aristokratin så att den anglosaxiska eliten, inte minst i en kommande världsregering, skulle anförtros den översta maktpositionen.
  En av Ruskins elever Alfred Milner blev ledare för Cecil Rhodes elitsällskap som var ursprunget till det angloamerikanska etablissemanget.
  Milner beskrev sig som socialist och brittisk imperialist.
  Han spelade en avgörande roll för att få Ryske Tsaren att avgå frivilligt 1917 i tron att abdikationen skulle få britterna att genomföra avtalade vapenleveranser till Ryska armen.
  Tsaren trodde att Ryssland då skulle få en republikansk regering och kunna fortsätta att försvara landet.
  Det visade sig i stället att den brittiska armen med amerikaner som en lydig och mindre viktig medhjälpare, gjorde allt för att underminera Rysslands nationalister och i stället hjälpte fram bolshevikerna.
  Lenin var i det sammanhanget helt beroende av britternas godtycke och för att Lenin skulle kunna genomföra sitt kommunistiska experiment var villkoret att avrätta alla arvingar till Tsarämbetet och att sänka den ryska flottan
  En patriotisk marinofficer vägrade att göra sin del av det hemska uppdraget med flottan och Trotsky lät senare avrätta honom.
  Lenin var ingen mäktig och självständig maktfaktor utan ett instrument för anglosaxiska imperiet och det var det imperiet som ville ha ett kommunistiskt Ryssland.
  När Lenin omsider fick möjlighet att utöva makten gjorde han inte det som anglosaxerna hade beräknat: dvs att bryta upp Ryssland i delar och låta väst ta för sig. I stället byggde han ett nytt imperium.
  Och mycket riktigt eliminerades han snart. En socialistisk grupp som inte var bolsheviker – och som britterna utövade inflytande över – låg bakom ett attentat mot Lenin, vilket inte omedelbart ledde till hans död.
  Vare sig Hitler eller Lenin var medvetet marionetter för anglosaxiska imperiet utan upplevde sig,var för sig, vara betrodda med ett viktigt uppdrag.
  Lenin bodde tex inneboende hos en medlem av Pilgrims i London före första världskriget.
  Men tillsammans var Hitler och Lenin bara nyttiga idioter för ett av anglosaxerna önskat krig mellan Tyskland och Ryssland i stället för att de länderna skulle bilda allians och samarbeta fredligt.
  Och det var just det som britterna ville hindra genom världskrigen och genom att frambringa kommunism och nazism som oförenliga kontrahenter.

  En amerikan som ingick i den eliten, John Dewey, beskrevs av en initierad författare som Maoismens Gudfader i Kina. Men nu räcker det för denna gång.

 3. Nu som då kritiseras Lenin ännu. Vad ville han riktigt? Vet inte så noga, men vi kan ju titta på: ”Deklarationen om det arbetande och exploaterade folkets rättigheter. Vladimir I. Lenin 1918 Konstituerande församlingen beslutar: I 1. Ryssland förklaras för en republik av arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. Hela den centrala och lokala makten tillhör dessa sovjeter. 2. Sovjetrepubliken Ryssland upprättas på grundval av ett fritt förbund mellan fria nationer, som en federation av nationella sovjetrepubliker. II Konstituerande församlingen ställer som sin huvuduppgift att avskaffa varje människas exploatering av en annan människa, fullkomligt avskaffa samhällets uppdelning i klasser, upprätta en socialistisk organisation av samhället och socialismens seger i alla länder och beslutar vidare: 1. privatäganderätten till jorden upphäves. All jord med samtliga byggnader, inventarier och alla övriga tillbehör till lantbruksproduktionen förklaras vara hela det arbetande folkets egendom. 2. För att säkerställa det arbetande folkets makt över exploatörerna och som det första steget till fabrikernas, verkens, gruvornas, järnvägarnas och de övriga produktions- och transportmedlens fullständiga övergång i arbetar- och bondestatens ägo bekräftas sovjetlagen om arbetarkontroll och om Högsta folkhushållningsrådet. 3. Alla bankers övergång i arbetar- och bondestatens ägo som ett av villkoren för de arbetande massornas befrielse från kapitalets ok bekräftas. 4. För att tillintetgöra samhällets parasitära skikt införes allmän arbetsplikt. 5.För att trygga åt de arbetande massorna all makt och för att avlägsna varje möjlighet att återupprätta exploatörernas makt dekreteras de arbetandes beväpning, bildande av arbetarnas och böndernas röda armé samt de besuttna klassernas fullständiga avväpning. lll 1. Samtidigt som konstituerande församlingen uttalar sin orubbliga beslutsamhet att rycka mänskligheten ur klorna på finanskapitalet och imperialismen, vilka dränkt jorden i blod i detta det brottsligaste av alla krig, ansluter den sig fullständigt till den politik, som sovjetmakten för och som går ut på att bryta de hemliga fördragen, organisera den mest omfattande förbrödring med arbetarna och bönderna i de nu sinsemellan stridande arméerna samt till varje pris, medelst revolutionära åtgärder, uppnå en demokratisk fred mellan folken, en fred utan annexioner och kontributioner, på grundval av nationernas fria självbestämmande. 2. I samma syfte kräver konstituerande församlingen fullständig brytning med den barbariska politik som bedrivs av den borgerliga civilisationen, vilken bygger välståndet för några få utvalda nationers exploatörer på förslavande av hundratals miljoner av den arbetande befolkningen i Asien, i kolonierna i allmänhet och i de små länderna. Konstituerande församlingen hälsar med tillfredsställelse den politik som bedrives av folkkommissariernas råd, vilket proklamerat Finlands fullständiga oavhängighet, börjat dra tillbaka trupperna från Persien och deklarerat Armeniens frihet till självbestämmande. 3. Som det första slaget mot det internationella bank- och finanskapitalet betraktar konstituerande församlingen sovjetlagen om annullering (upphävande) av de lån, som upptagits av tsarens, godsägarnas och bourgeoisiens regeringar, och uttalar övertygelsen, att sovjetmakten fast och säkert skall fortsätta på denna väg till dess det internationella arbetarupproret mot kapitalets ok vunnit en fullständig seger. lv Med hänsyn till att konstituerande församlingen valts enligt partilistor, som uppställdes före Oktoberrevolutionen, när folket ännu inte i hela sin massa kunde resa sig mot exploatörerna, ännu inte kände hela styrkan i exploatörernas motstånd vid dessas försvar av sina klassprivilegier och ännu inte i praktiken tagit itu med att skapa det socialistiska samhället, anser den det vara i grunden oriktigt, t. o. m. ur formell synpunkt, att sätta sig mot sovjetmakten. I själva verket anser konstituerande församlingen att det nu, under folkets sista kamp mot dessa exploatörer, ej kan finnas plats för exploatörerna i något enda av statsmaktens organ. Makten måste helt och uteslutande tillhöra de arbetande massorna och deras befullmäktigade representation- arbetar- soldat- och bondedeputerades sovjeter. Konstituerande församlingen understödjer sovjetmakten och de dekret som folkkommissariernas råd utfärdat, samt anser sin uppgift vara avslutad med fastställandet av grundprinciperna för samhällets socialistiska omdaning. Samtidigt som man eftersträvar att skapa ett verkligt fritt och frivilligt, och följaktligen desto närmare och fastare förbund mellan de arbetande klasserna i Rysslands alla nationer, begränsar konstituerande församlingen sin uppgift till att fastställa grundprinciperna för Rysslands sovjetrepublikers federation samt överlämnar åt arbetarna och bönderna i varje nation att självständigt, på sin egen befullmäktigade sovjetkongress besluta om och på vilka grunder de önskar delta i den federativa regeringen och i de övriga federativa sovjetinstituationerna. Så var det tänkt en gång.

 4. Tack för era utförliga beskrivningar. Bertels och Ernsts framställningar stöder den bild jag har haft, men nu vet jag så mycket mer. Apropå manifestet, tanken var vacker, men inte möjlig att applicera på den mänskliga rasen.
  petergrfstrm ser på händelserna ur en för mig ny vinkel. Den verkar minst sagt konspiratorisk och i och med det spännande. Dags att börja googla.
  Harriet

 5. I certainly do not know in detail what Harriet Tuominen thinks, but what she already said was that Lenin’s ideas were ”inte möjlig att applicera på den mänskliga rasen”. And for the time when Lenin was formulating his ideas this was perfectly correct, and when considering my experiences during the student rebellion 1969 and after (AND my impressions from the media – especially the yellow press – now) it is STILL correct. I am a biologist who has also been thinking (and observing) about psychology since about 65 years, and on this basis I think that the most reliable source of information about ”normal human behavior” is primate research. But this source is not sufficiently flattering to the taste of the human primates (who VERY much like to hear that they are SOMETHING BETTER), with the result that the official human psychology, same as – OF COURSE – philosophy and theology, simply refuse to acknowledge the fact and, thus, refuse to even mention it. Which makes human behavior pretty predictable, but still very difficult to make more reasonable. And one consequence of this is that Lenin’s thoughts were certainly ”well-meant”, but unluckily doomed to fail. Meanwhile it might be possible to do at least a little bit about the problem by teaching a realistic psychology at school, but what I have seen from some course books indicates that we are not yet very far
  with this: the psychology being taught should be CLEARLY more and better (i.e. more realistic and better applicable to also politics). But IF it should interest, I can refer to the Facebook group ”Political Psychology – Public group” (and as it is public, anybody can look at what there is, nor is it difficult to join and also contribute to its content …).

 6. Har jag påstått att det var fel på Lenins idéer? Men människorna verkar inte vara mogna att fungera så generöst gentemot varann.

 7. Värderade Harriet Tuominen visst har du all rätt att kritisera Lenins idéer, en del är ju helt felaktiga. Tex att socialismen skulle segra i hela världen mm. Kapitalismen lever ju i högönsklig välmåga tycker den har blivit rent extrem. Tex detta att arbetarna kallas inte mera för arbetare utan för arbetskraft, men några utsugare talas det inte om mera. Skulle någon till äventyrs göra det skulle hen genast kallas för avundsjuk. Bönderna de få som är kvar håller inte mera på med modernäringen som dom trodde förr utan betraktas som djurplågare och miljöförstörare. Men bönderna är ju ett utrotningshotat släkte på 1950 – talet fanns det ca 1500000 bönder nu är det ca 40000 kvar. Klart de slutar för de som har djur har inte 5 dagars vecka eller 6 dagars vecka utan 7 dagars vecka och kanske en månad ledigt i året. Lenin var ju ingen gud, personkulten var ju Stalins verk det var ju han som höjde Lenin till skyarna och förklarade att han var sådan vän med Lenin och lät tillverka en massa statyer mm av Lenin. Men Lenins idéer följde han inte så noga. Vissa av Lenins idéer utövar ännu en viss lockelse på en gammal bondgubbe. Tex ” Konstituerande församlingen ställer som sin huvuduppgift att avskaffa varje människas exploatering av en annan människa och att avskaffa klassamhället.” Är det något som du kan anamma av dessa gamla idéer men förresten de kapitalistiska idéerna är ju ännu äldre?

 8. Det är lätt att omvärdera Lenins roll i historien nu 100 år senare. Utan Lenin hade ”realsocialismen” kanske aldrig kommit till och Lenin lämnade ju en massa spår i Finland åren innan han lyckades genomföra revolutionen i Ryssland. Jag har många gånger förut refererat till Thomas Manns dagböcker från 1930-talet och jag gör det igen. Mann beskriver i sina anteckningar hur svårt det var för intelligentian i Europa att fatta hur farlig Hitler var, före han kom till makten och efter det. Det lustiga är att Mann ofta skriver att Sovjet-Ryssland utgjorde ett bättre alternativ. Var Mann månne blind eller månne det inte var så på 1920-oh 1930-talet att den ryska socialismen verkligen upplevdes som attraktiv för många i Europa ? Liksom den gjorde ännu på 1970-talet för många av oss blåögda kommunister.

  Det viktiga idag är inte att försöka förstå Lenin på nytt utan att försöka förstå nutiden, dagens Europa. Förstå vad som händer kring Ukraina eller Belarus eller Georgien eller Moldavien eller Kazakstan. Jag rekommendera varmt för er alla de två TV-seier som går just nu: Berlin station (börjar på TV 2 om 45 minuter igen) som visar precis det som utspelas varje dag inför våra ögon i Europa. I den filmserien är boven inte bara Putin utan oligarkerna i Ryssland som har egna arméer och som påverkar läget i Europa på många plan. CIA, vars agenter är i huvudroll i filmen, är inte några änglar de heller men de visar i alla fall att verkligheten inte bara består av det vi ser i tv varje dag nu eller i de diplomatiska strävandena för att hindra ett storkrig mitt i Europa utan bakom allt detta finns det hemliga spelet mellan agenter och oligarker och kapitalistiskt storkapital. Den andra filmen som jag rekommendera heter Deutschland och den går också varje vecka på Yles kanaler. Den handlar om DDR:s sönderfall 1989 och vad allt Stasi och alla andra underrättelsetjänster i Europa sysslade med under och efter DDR:s fall. Båda de här TV-serierna är skrämmande beskrivningar av maktutövning bakom kulisserna. Jag ser på händelserna kring Ukraina med helt nya ögon sen jag tittat på de här filmerna. Berlin Station visas dessutom nu varje vardag just under den intensiva period i Europa som utspelas nu och som ofta in i minsta detalj beskrivs i filmen som gjorts för några år sedan.

  Så, fundera inte på hur dum Lenin i tiden var utan fundera på hur dum Putin är idag eller vem som helst annan central politisk person av idag är.

  • Jag erkänner att jag är alls ingen expert på Lenin eller någon expert överhuvudtaget. Men litet har jag läst ändå. Annars kan ju inte allt stämma som Lenin pådyvlas. Jag läste nånstans att en frågade hur många Lenin mördat och svaret var 30 miljoner. Nämnas kan att det anses ha dött 23 miljoner i andra världskriget i Sovjet en del påstår 26 miljoner. Lenin dog ju i januari 1924 och hade varit sjuk före det så han hade ju inte kunnat dräpa så mycket folk och jag tror inte att han var någon mördare. Vissa saker tycker jag nog var bra med honom. Men förstås endast Jesus anses vara helt utan fel. Lenin kan ju inte rå för de övergrepp som skedde efter honom inte sant? Vad är det förresten som var så fel med Lenin? Nog var det ju en del saker som var bra. Tex detta: ”Makten måste helt och uteslutande tillhöra de arbetande massorna och deras befullmäktigade representation- arbetar- soldat- och bondedeputerades sovjeter. Fast numera anses det inte finnas några ”arbetande massor” bara arbetskraft. Annars håller jag nog med Thomas Mann om att Sovjet-Ryssland var bättre än Hitlertyskland. Annars så verkar nog historien vara utsatt för modets växlingar. Det ser inte ut som om makthavarna i väst minns att enligt Hbl av den 21 januari 2022 att USAs utrikesminister 1990 James Baker försäkrade sovjetiska ledare att ”Nato skulle inte skulle sprida sig en tum österut.” Nämnas kan att när ryssarna försökte sätta upp några missiler på Kuba 1962 hotade USA att sänka fartygen. Jag vet inte vad Krim frågan är att gnälla om. Krim har hört till Ryssland från slutet av 1700 – talet tills 1954 då Nikita Krustjov gav Krim till Ukraina. Ganska intressant att västmakterna har sådan hednisk respekt för Krustjov för han var en rysk kommunist. Han talade också om fredlig samexistens mellan länder med olika samhällssystem men det verkar inte intressera västmakterna. Som vi vet förändrades regimen i Ukraina inte med röstsedlar eller med omröstningar utan på Maidantorget med hjälp av påkar, molotovcoktails och till sist med krypskyttar. Jag har inte hört någon i väst ifrågasätta det demokratiska i detta. Det anses ha dött 100 människor på Maidantorget och så råkade någon tutta på fackföreningarnas hus där strök ju en del ukrainare med siffran 50 har nämnts. Jag har inte hört att det blivit någon rättegång om saken ännu åtminstone. Nåja det utsågs en ny president för den gamla jagades iväg och det bildades en ny regering med många nazister i. Den nya regeringen stiftade bla en ny lag där det beslutades att endast ukrainska fick vara ett officiellt språk. Nå det mottogs inte nådigt överallt utan på Krim där det finns många ryskspråkiga ordnades det en folkomröstning om Krim skulle höra till Ukraina eller Ryssland. De som ville höra till Ryssland vann överlägset och Ryssland tog emot dem. På Krim stiftades det en ny lag där det bestämdes att ukrainska, ryska och krimtatariska är officiella språk. Det blev ett liv och kiv i väst fastän väst godkänt en omröstning med hjälp av påkar och krypskyttar på Maidantorget så var denna omröstning olaglig några ryska soldater var där och vaktade så inte gänget från Maidantorget skulle komma dit. Nämnas kan att ingen miste inte livet vid omröstningen på Krim. Men i östra Ukraina så fanns det många som talade ryska och de utropade en egen republik men då angrep den nya Kieregimen med många nazister i militärt och resten är väl historia. det har talats om att ca 13000 människor har dött i detta krig. Snart borde det nog bli ett krig mellan Ryssland och Ukraina, annars framstår ju den västliga massmedierna som synnerligen okunniga. Men det blir inget krig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.