Tigerns årsmöte 2013


Tigern r.f. kallar till årsmöte

tisdagen 26 mars 2013 kl 17

på Ny Tids redaktion Kabelfabriken B 5
(Tallbergsgatan 1 / 28, 00180 Helsingfors).

På föredragningslistan
  1. Mötet öppnas
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet
  3. Val av mötesfunktionärer
  4. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut för 2012
  5. Verksamhetsgranskarens utlåtande om bokslutet
  6. Beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Presentation av verksamhetsplan 2013
  8. Godkännande av budget för år 2013
  9. Fastställande av medlemsavgift
10. Val av ordförande och styrelse
11. Övriga ärenden
12. Mötet avslutas

PS Betala in din medlemsavgift 30 € för 2013 på Tigerns konto
FI70 8000 1170 1260 24 i Danske Bank (DABAFIHH). Tack !

PS2 Skicka oss din e-postadress (om du inte ren gjort det) så minskar du våra postningskostnader; dvs skicka ett e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter till adress(a)tigern.fi.  Tack 2 !