Tigerns årsmöte 27.3

Tigern r.f. kallar till årsmöte fredagen 27 mars 2015 kl 17 på Ny Tids redaktion, Kabelfabriken B 5 (trappa B, våning 5), Helsingfors.

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden:
1. Öppnande av mötet
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Val av mötesordförande, -sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
4. Presentation av och diskussion om verksamhetsberättelse och bokslut
5. Uppläsning av revisionsberättelse
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av bokslutet
7. Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
8. Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år
9. Fastställande av medlemsavgiften
10. Val av ordförande, styrelsemedlemmar, suppleanter, verksamhetsgranskare och
biträdande verksamhetsgranskare
11. Val av Tigerns representant på Tigertext AB:s bolagsstämma
12. Övriga ärenden

Välkommen !

Tigerns styrelse

Kallelsen som utskick

This entry was posted in Evenemang. Bookmark the permalink.

Comments are closed.